Navigace

Obsah

 
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce:  
·         zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
·         zák.č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích,
·         zák.č. 71/1967 SB., o správním řízení (správní řád),
·         zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
·         zák.č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
·         zák.č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
·         zák.č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady,
·         občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,
·         zák.č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník,
·         zák.č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změnách některých zákonů,
·         zák.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změnách některých zákonů,
·         nař.vl..č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
·         zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změnách některých zákonů (krizový zákon),
·         zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
·         zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
·         zák.č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
·         vyhl.č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel,
·         zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
·         zák.č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon),
·         zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
·         zák.č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
·         zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
·         zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech,
·         zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
·         zák.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
·         zák.č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
·         zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
·         vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
·         vyhl.č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
·         zák.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
·         zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
·         vyhl.č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
·         zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
·         zák.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku české republiky do vlastnictví obcí,
·         zák.č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
·         zák.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
·         zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
·         zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
·         zák.č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech,
·         nař.vl.č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých orgánů a obcí,
·         zák.č. 526/1990 Sb., o cenách,
·         zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
·         zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti,
·         zák.č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
·         zák.č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
·         zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
·         zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
·         zák.č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů,
·         prováděcí vyhláška MV ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení,
·         zák.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
·         nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
·         zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
·         nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně,
·         vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
·         vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.