Navigace

Obsah

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Kdo informaci poskytne:

 - státní orgány a orgány územní samosprávy

 

Kdo může o informaci požádat:

- žadatelem je každá fyzická i právnická osoba , přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Jak se o informaci žádá:

- žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení

- žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt

 

Co musí písemná žádost obsahovat:

- z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, kdo ji činí a o jakou informaci žádá

- u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa)

- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, pak není podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží

 

Postup povinného orgánu:

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve  žadatele ve lhůtě do 7dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o zamítnutí žádosti.

- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů

- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání

 

Kdy informaci povinný subjekt neposkytne:

- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost (§ 7)

- jde-li o informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech (informace bude poskytnuta pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s přechozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby) (§ 8)

- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství (§ 9)

- informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10)

 

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace (§ 11):

- pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu

- pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak. Toto platí do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

 

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

- odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. I) - 7 dnů

- výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm.a) -    7 dnů

- lhůta k upřesnění žádosti ( pro žadatele) (§ 14 odst. 3 písm. a) - 30 dnů

- informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3 písem. b) - 3 dny

- poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst.3 písm. c) - 15 dnů

- prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů

- rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst.3) - 15 dnů

- lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění  (§ 15 odst. 4) - 15 dnů

- odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů