Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Opravné prostředky

 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 - pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou žadatele 

- jestliže povinný orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

- proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí

- odvolání se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal nebo ho měl vydat

- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhodnuje jiný orgán obce)

- odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem

- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.